Menu

Všeobecné smluvní podmínky

AKREDITOVANÝ KURZ

 

Článek 1
 

Podmínky

Smluvní strany

Kurz
 

 1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti smluvních stran, kde na straně poskytovatele vždy vystupuje paní Mgr. Ilona Slavíčková, IČ: 694 77 205, se sídlem Famfulíkova 1131/18, 182 00, Praha 8 – Kobylisy, disponující živnostenským oprávněním pro živnost týkající se pořádání kurzů, školení, vč. lektorské činnosti, jakož i pro živnost týkající se poskytování masérských, rekondičních a regeneračních služeb (dále jen „Poskytovatel“), a to v souvislosti s pořádáním dále uvedených Kurzů, a na straně klienta osoba mající zájem o získání základních dovedností a technik pro následné vlastní cvičební a pohybové aktivity, příp. osoba, která hodlá v Kurzu získané základní dovednosti a techniky využít pro cvičení a/nebo pohybovou výchovu třetích osob (dále jen „Klient“). Odbornost Poskytovatele vyplývá z jeho vzdělání (absolvování magisterského studia na UK FTVS v oboru tělesná výchova a rehabilitace), dlouhodobé praxe jako fyzioterapeut a živnostenských oprávnění – odbornost Poskytovatele nemá lékařskou povahu.  
   
 2. Služby spočívají v pořádání kurzů Poskytovatelem pod vedením Poskytovatele jako lektora určené Klientům, zaměřené na získání (osvojení si) základních dovedností a technik pro cvičební aktivity a/nebo pohybovou výchovu, určené pro seniory, zejména osoby starší 70 let (dále jen „Kurz“). Poskytovatel uveřejňuje Kurzy na svých internetových stránkách www.ilonaslavickova.cz (dále jen „Internetové stránky“). Kurz má (i) část teoretickou, obsahující výklad Poskytovatele s tématy zaměřenými na prevenci pádů a ztrátu svalové síly a specifikaci pohybových aktivit seniorů a (ii) část praktickou, zaměřenou na ukázková cvičení. Přesný obsah Kurzu, datum a místo jeho konání a cena Kurzu jsou vždy specifikovány v popisu Kurzu umístěném na Internetových stránkách. Počet účastníků každého Kurzu a místo konání Kurzu určuje Poskytovatel. Kurz nemá lékařskou povahu a nenahrazuje žádným způsobem lékařskou, terapeutickou či jinou odbornou péči. Klient se zavazuje nevyrušovat výuku, jiné účastníky Kurzu a řídit se pokyny Poskytovatele. V případě porušování těchto pravidel si Poskytovatel vyhrazuje právo vyloučit Klienta z účasti na Kurzu kdykoliv v jeho průběhu bez nároku na vrácení jakékoliv části uhrazené ceny Kurzu.
   
 3. Tyto Podmínky se vztahují na jakýkoliv smluvní vztah (jsou automaticky jeho součástí) založený mezi Poskytovatelem a Klientem přihláškou Klienta na Kurz, kde právo účastnit se Kurzu Klientovi vzniká po zaplacení ceny Kurzu a písemném potvrzení účasti Klienta na jím objednaném Kurzu Poskytovatelem.

 

Článek 2
 

Jak se přihlásit na Kurz

Jak zaplatit cenu Kurzu

Jak se odhlásit z Kurzu
 

 1. Obsah Kurzu, datum a čas a místo konání Kurzu uveřejňuje Poskytovatel na svých Internetových stránkách. Poskytovatel si vyhrazuje právo podmínky (věcné/časové) pořádání Kurzu jednostranně změnit, příp. pořádání Kurzu zrušit, a to kdykoliv před datem pořádání Kurzu, což oznámí na svých Internetových stránkách. Pro případ jakýchkoliv dotazů zájemce o Kurz lze využít kontaktní formulář umístěný na Internetových stránkách.
   
 2. V záložce „místo konání“ si Klient vybere místo konání a konkrétní termín Kurzu, u kterého je také uveden počet volných míst. Klient si jím vybraný Kurz objedná kliknutím na graficky znázorněný košík (uvnitř zeleného kolečka). Vyplní přihlašovací a kontaktní údaje, příp. i fakturační údaje, jsou-li odlišné. Ve třetím kroku objednávky je třeba odsouhlasit tyto Podmínky. Klient uhradí cenu Kurzu v souladu s fakturou, která se Klientovi vygeneruje vyplněním a odesláním přihlášky. Faktura je dostupná z odkazu "Zobrazit detail objednávky", který je součástí mailu s informacemi k objednávce Kurzu. Smluvní vztah mezi zájemcem o Kurz – Klientem a Poskytovatelem vzniká zaplacením ceny Kurzu a potvrzením přihlášky Poskytovatelem, které má povahu akceptace objednávky. Smluvní vztah se týká účasti Klienta na Kurzu a má charakter spotřebitelské smlouvy o účasti v kurzu, uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku.
 3. Klient má zákonné právo odstoupit od smlouvy o účasti v kurzu do 14 dnů od jejího uzavření bez udání důvodu. Formulář pro odstoupení od smlouvy je uveden v příloze č.1. Pokud Klient zruší a odřekne účast na kurzu 30 a více dní před zahájením kurzu, avšak již po uplynutí lhůty 14 dní od uzavření smlouvy, má odřeknutí charakter odstoupení od smlouvy a Poskytovatel rovněž vrátí Klientovi celou částku, kterou Poskytovateli uhradil, a nenárokuje si žádný stornopoplatek.

  Ve lhůtě kratší než 30 dní před konáním Kurzu a zároveň po uplynutí lhůty 14 dní od uzavření smlouvy, není možné od uzavřené smlouvy již odstoupit. Pokud se však Klient ze závažných důvodů nemůže zúčastnit Kurzu ve vybraném termínu, Poskytovatel může umožnit Klientovi účast v náhradním termínu stejného nebo obdobného Kurzu, pořádaném Poskytovatelem. Klient musí tuto eventualitu konzultovat s Poskytovatelem, který žádost Klienta individuálně posoudí a rozhodne o ni. V případě zrušení Kurzu Poskytovatelem je Poskytovatel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit uveřejněním na Internetových stránkách a současně o tom vyrozumí Klienty přísl. Kurzu. V případě zrušení konání Kurzu je Poskytovatel povinen nabídnout Klientovi účast na Kurzu v náhradním termínu.

  V případě, že Klient účast na konání kurzu v náhradním termínu nepotvrdí ve lhůtě do 10 dnů od doručení nabídky Poskytovatele, má se za to, že účast na konání kurzu v náhradním termínu odmítá. V případě, že Klient účast na konání kurzu v náhradním termínu odmítl, či v případě, že konání kurzu v náhradním termínu není možné, zavazuje se Poskytovatel ve lhůtě 30 dnů od zrušení kurzu vrátit Klientovi uhrazenou cenu Kurzu, pokud se Klient s Poskytovatelem nedohodne jinak.

  V případě, že Klient z jakýchkoliv důvodů nemůže absolvovat Kurz, zavazuje se toto Klient neprodleně písemně oznámit Poskytovateli. Pro tyto případy jsou stanoveny následující  storno poplatky:
  -Klient se omluví v období (29) až (15) dnů před konáním kurzu - 25%
  -Klient se omluví (14) až (7) dnů před konáním kurzu - 50%
  -Klient se omluví méně než (7)  dnů před konáním kurzu - 100%. Pro počítání času je rozhodné datum, kdy je písemná omluva doručena Poskytovateli.

   
 4. Cena Kurzu se hradí bezhotovostním převodem na účet Poskytovatele uvedený ve faktuře Poskytovatele, a to bezodkladně – cena Kurzu se považuje za zaplacenou okamžikem připsání celé výše ceny Kurzu na účet Poskytovatele. Výjimečně lze cenu Kurzu uhradit Poskytovateli i v hotovosti, vždy však nejpozději před zahájením Kurzu a proti písemnému potvrzení (kvitanci) o platbě. Úhrada ceny Kurzu je Klientovi potvrzena Poskytovatelem bezodkladně po zaplacení ceny Kurzu. K ceně Kurzu se nepřipočítává DPH. Zaplacením ceny Kurzu vzniká Poskytovateli povinnost Klientovi účast na Kurzu umožnit a poskytnout na Kurzu Klientovi služby anoncované v pozvánce na Kurz uveřejněné na Internetových stránkách, resp. v případě zrušení Kurzu Poskytovatelem vrátit Klientovi cenu Kurzu a v případě zrušení Kurzu Klientem vrátit Klientovi cenu Kurzu po odpočtu stornopoplatku. Neúčast Klienta na Kurzu (nebo odmítne-li se Klient Kurzu účastnit) nemá za následek vznik jakéhokoliv práva na vrácení ceny Kurzu Poskytovatelem. Cena Kurzu není hrazena z veřejného zdravotního pojištění a je individuální službou Poskytovatele ve prospěch Klienta na náklady Klienta.

 

Článek 3
 

Pomůcky, oděv, občerstvení
 

 1. Poskytovatel požaduje, aby si každý Klient účastnící se Kurzu s sebou přinesl pohodlný cvičební oděv a čistou  obuv (přezutí). Poskytovatel doporučuje, aby si každý Klient účastnící se Kurzu přinesl dostatečné množství vlastních nealkoholických nápojů a příp. i svačinu.
   
 2. Klienti dbají sami o pokrytí svých individuálních potřeb, jako pitný režim, jídlo, toaleta, pohyb. Poskytovatel nezajišťuje žádné občerstvení.

 

Článek 4
 

Výukové materiály

Autorská práva
 

 1. Každý Klient účastníci se Kurzu, který pro účast na Kurzu splnil tyto Podmínky, obdrží od Poskytovatele tištěné výukové materiály, které se váží ke Kurzu a které obsahují zejména grafické znázornění cvičebních metod pro následné provádění volnočasových aktivit, a to formou pohybové výchovy (dále jen „Výukové materiály“).
   
 2. Klient bere na vědomí, že Výukové materiály mají povahu autorského díla a jejich autorem a nositelem všech autorských práv je výlučně Poskytovatel. Klient se zavazuje Výukové materiály užívat pouze pro svou osobní potřebu, nijak je nešířit (nerozmnožovat-nekopírovat), neprodávat ani je nesdílet s jakýmikoliv třetími osobami.
   
 3. Klient nemůže pořizovat žádné zvukové ani obrazové záznamy během Kurzu, které by mohly být použity pro následné šíření jakéhokoliv druhu, vyjma fotografií sloužících pro osobní účely jako je rodinné album apod., a to po domluvě s Poskytovatelem.
   
 4. Klient souhlasí s tím, že Poskytovatel může během Kurzu pořizovat záznamy obrazové i zvukové a nakládat s nimi pro propagační účely služeb Poskytovatele a publikovat je například na Internetových stránkách v souladu s etikou a dobrými mravy.

 

Článek 5
 

Odpovědnost
 

 1. Každý Klient se účastní Kurzu na vlastní odpovědnost, sám se do místa pořádání Kurzu dostaví a Kurzu se účastní osobně. Poskytovatel nezná zdravotní stav a příp. zdravotní omezení jakékoliv osoby účastnící se jako Klient Kurzu. Poskytovatel nevyžaduje žádné zdravotní potvrzení prokazující zdravotní způsobilost jakéhokoliv Klienta se Kurzu účastnit a takovou způsobilost předpokládá. Poskytovatel nevyžaduje ani žádné potvrzení o vhodnosti účasti Klienta na takovém Kurzu.
   
 2. Výběr Kurzu a účast na Kurzu je věcí osobního uvážení a volby jakéhokoliv Klienta. Poskytovatel neodpovídá za žádnou přímou či nepřímou újmu či škodu, která Klientovi vznikne v souvislosti s jeho účastí na Kurzu. Poskytovatel dále neodpovídá za fyzickou a/nebo mentální schopnost jakékoliv Klienta se Kurzu účastnit, resp. dokončit jej a porozumět cvičebním metodám a odbornému výkladu a být schopen je absolvovat. Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv případné úrazy, které Klient utrpí během Kurzu s výjimkou případu, kdy by Klientovi takový úraz způsobil přímo Poskytovatel.
   
 3. Poskytovatel neodpovídá za škodu na žádných Klientem na Kurz vnesených věcech – takové věci musí mít Klient ve svém dohledu a odpovídá za ně sám.
   
 4. Poskytovatel v žádném směru neodpovídá za průběh jakéhokoliv následného individuálního cvičení Klienta mimo Kurz nebo pohybové výchovy v rámci volnočasových aktivit se seniory, zejména za správnost provádění cvičení nebo pohybové výchovy, jeho délku či prostředí, které Klient k cvičení použije, resp. následky které z takového cvičení pro Klienta vzejdou. 
   
 5. Pro případ, že by na základě jakéhokoliv rozhodnutí měl být Poskytovatel odpovědný za jakoukoliv újmu způsobenou Klientovi v souvislosti s Kurzem, účastí na něm nebo dokonce v souvislosti s následným individuálním cvičením Klienta a následky tím vyvolané, souhlasí Klient s tím, že rozsah takové odpovědnosti za újmu (na zdraví, resp. na majetku) bude těmito Podmínkami limitována částkou 10 000,- Kč.

 

Článek 6
 

Ochrana osobních údajů
 

Uzavřením smlouvy týkající se účasti Klienta na Kurzu je dáno oprávnění Poskytovatele pro zpracování osobních údajů – rozsah a podmínky zpracování osobních údajů jsou uvedeny na Internetových stránkách.

 

Článek 7
 

Informace o nakládání se smlouvou a údaji
 

 1. Smlouvy o účasti v Kurzu jsou po svém uzavření archivovány po dobu 5 let. Tato lhůta může být prodloužena, pokud finanční úřad zahájí u Poskytovatele v této lhůtě kontrolu, která nebude do ukončení čtvrtého roku ukončena.
   
 2. Uzavřené smlouvy nejsou veřejně přístupné, jsou přístupné pouze Poskytovateli.
   
 3. Postup vedoucí k uzavření smlouvy je popsán v těchto Podmínkách. Smlouvu o účasti v Kurzu lze uzavřít v českém jazyce. Chyby vzniklé a zjištěné při vyplňování dat do přihlášky lze opravit samotným Klientem do okamžiku uzavření a odeslání přihlášky (objednávky) v rámci vyplňování, resp. Poskytovatelem po odeslání přihlášky na základě dodatečného e-mailu odeslaného Klientem Poskytovateli, kde bude uveden a označen chybný údaj a údaje správné, kterými mají být chybné údaje opraveny a nahrazeny.
   
 4. Pro činnost Poskytovatele není ustanoven zvláštní kodex chování.

 

Článek 8
 

Závěrečná ustanovení
 

 1. ZMĚNA PODMÍNEK: Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostrannými rozhodnutím změnit obsah těchto Podmínek. Takové rozhodnutí, resp. změna Podmínek je vůči všem osobám účinná okamžikem rozhodnutí Poskytovatele a zveřejněním nového obsahu Podmínek na Internetových stránkách.  

 2. KOMUNIKACE STRAN: Pro vzájemnou právně závaznou komunikaci stran platí povinnost písemné formy, pokud z povahy věci či výslovné dohody stran nevyplývá něco jiného. Pro účely jednání mezi Poskytovatelem a Klientem se písemná forma považuje za zachovanou i tehdy, je-li právní jednání (úkon) učiněn elektronickou poštou či jinými prostředky komunikace na dálku, které umožňují zachycení obsahu právního úkonu a určení osoby, která jej učinila, zejména prostřednictvím Internetových stránek.
   
 3. Prostřednictvím pošty, kurýrní služby případně jiným obdobným způsobem lze mezi stranami doručovat veškeré písemnosti i jiné zásilky způsobilé k poštovní přepravě. Písemné úkony určené Poskytovateli budou adresovány na adresu (adresu elektronické pošty) uvedenou na Internetových stránkách, příp. na jinou adresu, kterou Poskytovatel písemně uvede jako svou kontaktní adresu.
   
 4. VYŠŠÍ MOC: Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly v důsledku nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy mimo kontrolu smluvní strany, která se na vyšší moc odvolává, které nemohla předvídat při uzavření smluvního vztahu a které jí brání v plnění závazků vyplývajících ze smluvního vztahu. Takové události mohou být zejména, ale nejen, války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, dopravní embarga, pandemický stav a restrikce uvalené přísl. orgány státní správy či samosprávy, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky, změny legislativy apod. Smluvní strana, u níž nastal případ vyšší moci, je povinna o tom nejpozději do 72 (sedmdesáti dvou) hodin poté, co se o vzniku vyšší moci, jakož i o jejím zániku dozví, písemně uvědomit druhou smluvní stranu.

 

Tyto Podmínky jsou účinné dnem 01. 09. 2022.

Mgr. Ilona Slavíčková

 

 

Příloha č. 1: VZOR oznámení o odstoupení od smlouvy:

 

Odesílatel (Klient):

Jméno a příjmení:

Bydliště:

(případně e-mail, tel. číslo):

 

Adresát:

Poskytovatel: Mgr. Ilona Slavíčková

IČ: 694 77 205

Se sídlem: Famfulíkova 1131/18, 182 00, Praha 8 – Kobylisy

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

Dne …………………. jsem jako Klient závazně u Poskytovatele objednal Kurz označený jako …………………………………………, který se má konat dne …………………… s místem konání ………………………………………. v hodnotě …………………………… Kč, který byl řádně (v plné výši) ve prospěch Poskytovatele uhrazen. Má účast na Kurzu byla Poskytovatelem potvrzena dne ……………, čímž došlo k uzavření spotřebitelské smlouvy o účasti v kurzu.

 

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a v zákonné lhůtě odstupuji od smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku, internetu, která se týká mé účasti na uvedeném Kurzu a zároveň Vás žádám o poukázání ceny Kurzu ve výši ………………..,- Kč na můj bankovní účet číslo …………………………………/……………… nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

 

 

V ……………………………. dne ………………………………

 

Jméno a příjmení spotřebitele

             (podpis)

X

Tyto webové stránky využívají pouze tzv. technické cookies, jež jsou nezbytné pro provoz těchto stránek. K technickému ukládání těchto cookies do koncového zařízení není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

 

Marketingové, analytické či jiné obdobné cookies, k jejichž ukládání by bylo třeba udělit souhlas, tyto webové stránky nevyužívají.